top of page

Emfro

-LU-

Mir si mat on.perfekt lues awer secher um Punkt eis Aktiviéit auszebauen a wollten elo, ier mer weider fueren an deen zweete Schratt ginn, är Meenung héieren zu eisem Projet.


Duerfir wiere mer immens frou wann der eech kennt 2 Minuten huelen fir dese klenge Questionnaire auszefellen:


E grousse merci vun eis all,


är Ekipp vun on.perfekt-EN-


on.perfekt is developping his activities and before going the second step wee absolutely need your feedback.

Therefore, we would be very happy if you could take 2 minutes for this short survey:


A big thank you from all of us,


the team from on.perfect


305 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page